ฐานข้อมูลหม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์ที่ 1

รายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 1
อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ที่ บ้าน หมู่ที่ ตำบล พัฒนากรรับผิดชอบ หมายเหตุ
1 ปรือเกียน 4 นอกเมือง จ.ส.ต.วุฒิชัย  ชุ่มสูงเนิน
2 ทัพกระบือ 2 สำโรง จ.ส.ต.วุฒิชัย  ชุ่มสูงเนิน
3 ตราด 5 สำโรง จ.ส.ต.วุฒิชัย  ชุ่มสูงเนิน
4 คอโค 1 คอโค นางพัศกัญญ์  ชูชื่นบุญ
5 ตะเคียน 3 คอโค นางพัศกัญญ์  ชูชื่นบุญ
6 นานวน 7 คอโค นางพัศกัญญ์  ชูชื่นบุญ
7 ตระแสง 1 ตระแสง นางพัศกัญญ์  ชูชื่นบุญ
8 โชคติม 2 ตระแสง นางพัศกัญญ์  ชูชื่นบุญ
9 ใหม่ 3 ตระแสง นางพัศกัญญ์  ชูชื่นบุญ
10 หว้าน 4 ตระแสง นางพัศกัญญ์  ชูชื่นบุญ
11 อังกรวง 5 ตระแสง นางพัศกัญญ์  ชูชื่นบุญ
12 โคกเพชร 6 ตระแสง นางพัศกัญญ์  ชูชื่นบุญ
13 ทนง 7 ตระแสง นางพัศกัญญ์  ชูชื่นบุญ
14 ตะโก 8 ตระแสง นางพัศกัญญ์  ชูชื่นบุญ
15 รุ่งฤษี 9 ตระแสง นางพัศกัญญ์  ชูชื่นบุญ
16 ตาเตาะ 11 ตระแสง นางพัศกัญญ์  ชูชื่นบุญ
17 อำปึล 10 ตระแสง นางพัศกัญญ์  ชูชื่นบุญ
18 ไปรเวง 12 ตระแสง นางพัศกัญญ์  ชูชื่นบุญ
19 ท่าเรือ 2 ราม นางมุกดาวัน  สัญจรดี
20 เพี้ยสุข 7 ราม นางมุกดาวัน  สัญจรดี
21 สลักได 1 สลักได นางมุกดาวัน  สัญจรดี
22 กันแสง 2 สลักได นางมุกดาวัน  สัญจรดี
23 ตระแบก 4 สลักได นางมุกดาวัน  สัญจรดี
24 ประปืด 5 สลักได นางมุกดาวัน  สัญจรดี
25 เสม็ดน้อย 6 สลักได นางมุกดาวัน  สัญจรดี
26 ตะบัน 7 สลักได นางมุกดาวัน  สัญจรดี
27 ตะวัน 8 สลักได นางมุกดาวัน  สัญจรดี
28 เสม็ดใหญ่ 9 สลักได นางมุกดาวัน  สัญจรดี
29 โคกสมบูรณ์ 10 สลักได นางมุกดาวัน  สัญจรดี
30 ปวงตึก 11 สลักได นางมุกดาวัน  สัญจรดี
31 บุตาดี 12 สลักได นางมุกดาวัน  สัญจรดี
32 โคกกระชาย 13 สลักได นางมุกดาวัน  สัญจรดี
33 โคกเพชร 14 สลักได นางมุกดาวัน  สัญจรดี
34 ตะเซา 15 สลักได นางมุกดาวัน  สัญจรดี
35 จะแกโกน 16 สลักได นางมุกดาวัน  สัญจรดี
36 ตาพน็วน 5 กาเกาะ นางเยาวเรศ  บูรกิจบำรุง
37 กาเกาะ 8 กาเกาะ นางเยาวเรศ  บูรกิจบำรุง
38 ระไซร์ 5 ตั้งใจ นางเยาวเรศ  บูรกิจบำรุง
39 ปะ 6 ตั้งใจ นางเยาวเรศ  บูรกิจบำรุง
40 อังกัญ 4 บุฤาษี นางสาวธันยพร  แสนปลื้ม
41 ผึ้ง 6 บุฤาษี นางสาวธันยพร  แสนปลื้ม
42 บุทม 4 เมืองที นางสาวธันยพร  แสนปลื้ม
43 สำโรง 6 เมืองที นางสาวธันยพร  แสนปลื้ม
44 ปราสาท 4 เฉนียง นางสาววิจารินทร์  เปรียบดีสุด
45 สก็วน 5 เฉนียง นางสาววิจารินทร์  เปรียบดีสุด
46 กะทม 12 เฉนียง นางสาววิจารินทร์  เปรียบดีสุด
47 ฮ็อง 2 เพี้ยราม นางสาววิจารินทร์  เปรียบดีสุด
48 พญาราม 9 เพี้ยราม นางสาววิจารินทร์  เปรียบดีสุด
49 ระกา 3 นาดี นางสาวิตรี  ญาณอุบล
50 ตำปูง 9 นาดี นางสาวิตรี  ญาณอุบล
51 แสลงพันธ์ 1 แสลงพันธ์ นางสาวิตรี  ญาณอุบล
52 โสน 4 แสลงพันธ์ นางสาวิตรี  ญาณอุบล
53 นาบัว 1 นาบัว นางสุนทรี  นวนิล
54 ระสีสันต์ 2 นาบัว นางสุนทรี  นวนิล
55 กระยูง 3 นาบัว นางสุนทรี  นวนิล
56 ละหุ่ง 4 นาบัว นางสุนทรี  นวนิล
57 นาเสือก 5 นาบัว นางสุนทรี  นวนิล
58 นาสาม 6 นาบัว นางสุนทรี  นวนิล
59 ตรม 7 นาบัว นางสุนทรี  นวนิล
60 กะทม 8 นาบัว นางสุนทรี  นวนิล
61 ตระงอล 9 นาบัว นางสุนทรี  นวนิล
62 โดนโอก 10 นาบัว นางสุนทรี  นวนิล
63 หนองกก 11 นาบัว นางสุนทรี  นวนิล
64 ปะปูล 12 นาบัว นางสุนทรี  นวนิล
65 ปอยตะแบง 13 นาบัว นางสุนทรี  นวนิล
66 ตังกอ 14 นาบัว นางสุนทรี  นวนิล
67 กระทม 15 นาบัว นางสุนทรี  นวนิล
68 โคกสะอาด 16 นาบัว นางสุนทรี  นวนิล
69 ไทรทาบ 17 นาบัว นางสุนทรี  นวนิล
70 สระบัว 18 นาบัว นางสุนทรี  นวนิล
71 เสม็ด 19 นาบัว นางสุนทรี  นวนิล
72 สวาย 3 สวาย นางสุนทรี  นวนิล
73 นาแห้ว 7 สวาย นางสุนทรี  นวนิล
74 ปอยเดิร 8 สวาย นางสุนทรี  นวนิล
75 โคกแซะ 10 สวาย นางสุนทรี  นวนิล
76 ตาอ็อง 1 ตาอ็อง นางสุมนชีพ  ช่วงชัย
77 ปราสาท 6 ตาอ็อง นางสุมนชีพ  ช่วงชัย
78 อังกัญ 7 ตาอ็อง นางสุมนชีพ  ช่วงชัย
79 เสกแอ 8 ตาอ็อง นางสุมนชีพ  ช่วงชัย
80 แสงทรัพย์ 13 ตาอ็อง นางสุมนชีพ  ช่วงชัย
81 แสงตะวัน 15 ตาอ็อง นางสุมนชีพ  ช่วงชัย
82 เทนมีย์ 1 เทนมีย์ นางสุมนชีพ  ช่วงชัย
83 คาบใต้ 4 เทนมีย์ นางสุมนชีพ  ช่วงชัย
84 แกใหญ่ 1 แกใหญ่ นายเอกนรินทร์  ดำเนินงาม
85 แกน้อย 2 แกใหญ่ นายเอกนรินทร์  ดำเนินงาม
86 จักจรูก 3 แกใหญ่ นายเอกนรินทร์  ดำเนินงาม
87 ตะคร้อ 4 แกใหญ่ นายเอกนรินทร์  ดำเนินงาม
88 ตระแบกน้อย 5 แกใหญ่ นายเอกนรินทร์  ดำเนินงาม
89 นาเกา 6 แกใหญ่ นายเอกนรินทร์  ดำเนินงาม
90 ทนง 7 แกใหญ่ นายเอกนรินทร์  ดำเนินงาม
91 หนองธาตุ 8 แกใหญ่ นายเอกนรินทร์  ดำเนินงาม
92 ตาเตน 9 แกใหญ่ นายเอกนรินทร์  ดำเนินงาม
93 แกใหญ่ 10 แกใหญ่ นายเอกนรินทร์  ดำเนินงาม
94 จบกงาม 11 แกใหญ่ นายเอกนรินทร์  ดำเนินงาม
95 แกใหญ่ 12 แกใหญ่ นายเอกนรินทร์  ดำเนินงาม
96 ตะคร้อใหม่ 13 แกใหญ่ นายเอกนรินทร์  ดำเนินงาม
97 ท่าสว่าง 1 ท่าสว่าง นายเอกนรินทร์  ดำเนินงาม
98 โคกเพชร 4 ท่าสว่าง นายเอกนรินทร์  ดำเนินงาม
99 อังกัญ 6 ท่าสว่าง นายเอกนรินทร์  ดำเนินงาม
100 ตาแบน 9 ท่าสว่าง นายเอกนรินทร์  ดำเนินงาม

 

(Visited 437 times, 1 visits today)