สพอ.เมืองสุรินทร์โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

       วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ 3 ณ พื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล บ้านตะเคียน หมู่ที่ 14 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
       ภาคเช้า การบรรยายด้วยคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ”การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ” โดยวิทยากร นายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม
       ภาคบ่าย การวิเคราะห์ SWOT เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการระดับตำบลตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลสวาย จำนวน 15 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีการจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง ชุมชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร มีภูมิคุ้มกัน และสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่การพัฒนาตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Visited 39 times, 1 visits today)