สพอ. เมืองสุรินทร์ โครงการปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับพช.

☘️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์ โครงการปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับพช. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น.
👉นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน
เขต 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมด้วย นายวสันต์ ชิงชนะ
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นางสาวฉัตรระวี ภาสตโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสุขใจ จินดาพล พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โครงการ ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับพช. บ้านตะเคียน หมู่ที่ 14 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์
👉 ณ บ้านตะเคียน หมู่ที่ 14 ซึ่งทางชุมชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตั้งแต่ครั้งแรก และได้ขยายผลเป็นกลุ่ม โดยได้บริหารจัดการพื้นที่สาธารณประโยชน์ แบ่งให้คนในชุมชนคนละ 50 ตารางวา จำนวน 90 ครัวเรือน ปลูกผักเพื่อรับประทานในครอบครัว เหลือก็จำหน่ายโดยมีพ่อค้ามารับถึงแปลง เป็นแหล่งอาหารที่มีความปลอดภัยในการบริโภค คนชุมชนมีความเกื้อกูลร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ ถนนกินได้ ปลอดภัยไร้สารพิษ เป็นต้นแบบให้หมู่บ้านข้างเคียง สร้างความรักสามัคคีและผูกพันกัน รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัว รักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามวิถีพอเพียง
(Visited 65 times, 1 visits today)