สพอ.ร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ของกรมประชาสัมพันธ์

 

       วันที่ (9 ก.พ 64) นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นางสาวฉัตรระวี ภาสตโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสุขใจ จินดาพล พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยนำเสนอใน 2 ประเด็นดังนี้

       1. “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งทรงมีพระกรุณาธิคุณ ประทานลายผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ ที่สื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานพระอนุญาต ให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ ผ้าไหมลายหมี่ขอ ซึ่งเป็นลายเก่าแก่ที่มีการสืบทอดกันมายาวนานและถือเป็นลายต้นแบบในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมทองบ้านกระทม หมู่ที่ 8 ตำบลนาบัว โดยนางกฤษติกา ภักดีรัตน์ เป็นตัวแทนในการนำเสนอผลงานด้วยความปลาบปลื้ม ที่ได้สนองพระดำริ ในการสร้างสรรค์ผลงานมัดหมี่ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ด้วยการย้อมผ้าไหมสีธรรมชาติ ทางกลุ่มมีความตั้งใจที่จะทอผ้า“ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้มีความประณีตสวยงามตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของกลุ่มอย่างเต็มความสามารถ

          2. การ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ บ้านตะเคียน หมู่ที่ 14 ซึ่งทางชุมชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตั้งแต่ครั้งแรก และได้ขยายผลเป็นกลุ่ม โดยได้บริหารจัดการพื้นที่สาธารณประโยชน์ แบ่งให้คนในชุมชนคนละ 50 ตารางวา จำนวน 90 ครัวเรือน ปลูกผักเพื่อรับประทานในครอบครัว เหลือก็จำหน่ายโดยมีพ่อค้ามารับถึงแปลง เป็นแหล่งอาหารที่มีความปลอดภัยในการบริโภค คนชุมชนมีความเกื้อกูลร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ ถนนกินได้ ปลอดภัยไร้สารพิษ เป็นต้นแบบให้หมู่บ้านข้างเคียง สร้างความรักสามัคคีและผูกพันกัน รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัว รักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามวิถีพอเพียง
(Visited 80 times, 1 visits today)