สพอ.เมืองสุรินทร์ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สพอ.เมืองสุรินทร์
ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
🕰️ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
⭐โดย นางสุขใจ จินดาพล พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แก่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการฯ จำนวน ๔๐ คน และผู้แทนครัวเรือนต้นแบบ จำนวน ๒๐ คน
☀️โดยนายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ พบ ปะ และมอบนโยบาย แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
🏵️และในการประชุมเตรียมความพร้อมฯในครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากร ให้ความรู้ฯจากคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๒ ท่าน คือ อาจารย์ธรา ราษีนวล และผศ.กิตติกร จินดาพล
(Visited 101 times, 1 visits today)