พช.เมืองสุราษฎร์ธานี สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยนายถามะ มโนวราวุฒิ พัฒนาการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ณ บ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 5 ต.วัดประดู่ อ.เมืองฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุนันทา แสงสวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการออมสินภาค 16 เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ในการสร้างวินัยทางการเงิน แก่ครัวเรือนเป้าหมายของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านคอลงใหม่ ในประเด็นต่อไปนี้
– การวิเคราะห์/วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน
– การสร้างแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรมทางการเงิน
– การส่งเสริมการออม
โดยกิจกรรมครั้งนี้ จะสามารถสร้างวินัยทางการเงิน ปรับพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับครัวเรือนเป้าหมาย และสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช่ในการดำเนินชีวิต

ภาพ/ข่าว : สพอ.เมืองสุราษฎร์ธานี

(Visited 8 times, 1 visits today)