ข่าวประชาสัมพันธ์

นายถามะ มโนวราวุฒิ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน