ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฐรดี ขาวเหลือง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน