วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

ทำงานเชิงบูรณาการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน การพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.พัฒนาระบบและกลไกการทำงาน
2.สร้างบุคลากร และขับเคลื่อนงาน
3.สร้างความยั่งยืน

กลยุทธ์

          ๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ร่วมกัน
          ๒. กำหนดเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ/งานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน
          ๓. วางแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/งานที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องเกื้อกูลกัน สนับสนุนการทำงาน
              ซึ่งกันและกัน
         ๔. กำหนดเจ้าภาพหลัก และเจ้าภาพรอง ในการรับผิดชอบงานแต่ละกิจกรรม/โครงการ/งานที่ได้รับ
              มอบหมาย
         ๕. จัดทำฐานข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
         ๖. ค้นหาศักยภาพของบุคลากรแต่ละคน เพื่อดึงจุดเด่นมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
         ๗. สร้างเครือข่าย จัดทำแผนการทำงานร่วมกันกับผู้นำ กลุ่มองค์กร เครือข่าย
         ๘. จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ/งานที่ได้รับมอบหมาย
         ๙. ประชุม รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
         ๑๐. AAR และ ถอดบทเรียน 
         ๑๑. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานเพื่อสร้างการรับรู้
         ๑๒.ยกย่องเชิดชูเกียรติ เติมพลังให้แก่กัน       

 

(Visited 181 times, 1 visits today)