โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอเมืองสุโขทัย

นางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์

พัฒนาการอำเภอเมืองสุโขทัย

นายเติมพล หลำภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลปากแคว ตำบลบ้านหลุม ตำบลธานี

นางสาวณัฐกานต์ เที่ยงมณี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านสวน ตำบลปากพระ

นายพนมเทียน สรรพานิช

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลตาลเตี้ย ตำบลบ้านกล้วย

นาวสาวอรุณทิพย์ มิ่งอินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเมืองเก่า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายเอกสิทธิ์ สันติภาพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลวังทองแดง ตำบลยางซ้าย

นางสาวสว่าง  แก้วนิล

นางสาวสว่าง แก้วนิล

เหรัญญิกเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
อำเภอเมืองสุโขทัย

(Visited 714 times, 2 visits today)