แนวทางการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เข้าชม 215 ครั้ง

แบบบันทึกความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ชื่อ – นามสกุล                  นางเจียมจิต  ชูวงศ์

ตำแหน่ง                             พัฒนาการอำเภอเมืองสงขลา

สังกัด                                  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก      0867416529

ชื่อเรื่อง                              แนวทางการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เนื้อเรื่อง                  

กรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท มาตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2505 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน และกลุ่มองค์กร ให้สามารถคิด ตัดสินใจและมีส่วนร่วมดำเนินการให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้น    ในปี พ.ศ. 2517 ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชน ที่ประชาชนในชุมชน รวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  ซึ่งกิจกรรมที่ทำตอบสนองวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ของชุมชน มีกระบวนการทำงาน และ โครงสร้างที่จัดแบ่งงานกันทำตามบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก ซึ่งได้รับประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมของ กลุ่มฯ แม้ว่าสมาชิกจะมีความหลากหลาย ด้านเพศ วัย และอาชีพ ซึ่งจะเห็นได้ว่า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   จะเป็นกระบวนการในการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ทั้งทางด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการ พัฒนาหมู่บ้าน เนื่องจากกลุ่มออมทรัพย์ฯ เป็นทุนทางสังคม และเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าและมีพลังของชุมชน ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน และเงินทุนที่ต่อยอดมาสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องเงิน จึงมีความจำเป็น  ต้องมีการจัดทำบัญชีที่เป็นเอกสาร หลักฐาน สำหรับใช้ตรวจสอบการดำเนินงานของกลุ่ม ทำให้ทราบสถานะการเงินของกลุ่มว่าเป็นอย่างไร มีความก้าวหน้าหรือขาดทุน สามารถใช้ในการตรวจสอบ เงินสดกับยอดคงเหลือในบัญชีว่าถูกต้องหรือไม่ มีข้อผิดพลาดอย่างไร เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องหรือผิดพลาด ในการดำเนินงาน

อำเภอเมืองสงขลา มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  จำนวน  13  กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแหลมเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะแต้ว
 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสามกอง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแต้ว
 3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชุมพอ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแต้ว
 4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อพัฒนาวงจรชีวิต หมู่ที่ 3  ตำบลเกาะแต้ว
 5.   กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหล้า หมู่ที่ 6  ตำบลเขารูปช้าง
 6.   กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชูเกียรติ  หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะแต้ว
 7.   กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหวัง
 8.   กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชายควน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหวัง
 9. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปลักจันทร์หอม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหวัง
 10. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไร่ หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งหวัง
 11. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสตรีบ้านวัดแช่ม หมู่ที่ 6 ตำบลเขารูปช้าง
 12.  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยขัน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งพะวง
 13. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนแหลมสนอ่อน  ตำบลบ่อยาง

วิธีการ/ขั้นตอนการจัดการความรู้

 1. ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนถึงความสำคัญของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีธรรมาภิบาล
 2. ฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 3. ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 4. ฝึกอบรมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 5. ช่วยเหลือ แนะนำ ติดตามการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ ของกลุ่มฯ
 6. ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน
 7. ในการดำเนินงานฯ ต้องมีเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้

          ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

 1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และ ร่วมรับผิดชอบ) และดำเนินการตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
 2. ต้องติดตาม ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและกระตุ้น ให้มีการจัดทำบัญชี หากติดตามแล้วกลุ่มยังไม่สามารถจัดทำบัญชีได้ เจ้าหน้าที่ต้องร่วมทำบัญชีกับกลุ่มฯ ก่อน เนื่องจากหากได้มีการจัดทำบัญชีได้แล้ว คณะกรรมการฯ ก็จะสามารถทำต่อไปได้
 3. ต้องมีการตรวจสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้ด้านการจัดทำบัญชี และเจ้าหน้าที่ต้องร่วมตรวจสอบด้วย โดยเมื่อมีการตรวจสอบแล้ว ให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
 4. เมื่อสิ้นปีทางบัญชี ต้องมีการจัดทำงบกำไร – ขาดทุน งบดุล
 5. ยกย่อง เชิดชูเกียรติ กลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่มีการจัดทำบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ให้เป็นกลุ่มออมทรัพย์ฯ ต้นแบบ ในการจัดทำบัญชี
 6. สรุปประเมินผล ถอดบทเรียน การดำเนินงาน เพื่อวางแผนพัฒนากลุ่มฯ ต่อไป

ปัญหาและวิธีการแก้ไข

 1. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทำหน้าที่หลายบทบาท ทำให้ไม่มีเวลาในการจัดทำบัญชี เจ้าหน้าที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ครั้งแรกต้องร่วมทำให้มีบัญชีก่อน
 2. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ครั้งแรกแบบที่ใช้ในการจัดทำบัญชี  ต้องจัดทำให้กลุ่มฯ
 3. การดำเนินงานต้องใช้หลักการค่อยเป็นค่อยไปเจ้าหน้าที่ต้องมีความใกล้ชิดกับคณะกรรมการกลุ่มฯ

 

 

 

 

(Visited 215 times, 1 visits today)