เทคนิคในการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 239 ครั้ง

แบบการบันทึกการจัดการความรู้

(knowledge Management in Community)

……………………………………………

1.ชื่อความรู้  เทคนิคในการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน

2.ชื่อ– สกุล นางสาวมนัสนันท์  สังข์เกลี้ยง  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา

  1. หมวดองค์ความรู้ที่บ่งชี้ (ตามแนวทางการจัดการความรู้ของหน่วยงาน)

          – องค์ความรู้หมวดเทคนิคการพัฒนาอาชีพครัวเรือนตามแนวทางสัมมาชีพ

  1. ที่มาและเป้าหมายของการจัดการความรู้

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของครัวเรือนตามแนวสัมมาชีพชุมชน โดยการขับเคลื่อนภายใต้ประชารัฐ ด้วยกระบวนการคัดเลือกผู้นำอาชีพปราชญ์หมู่บ้านละ ๑ คน  และทีมวิทยากรผู้ช่วยเป็นผู้ฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพของหมู่บ้าน โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนและบ้านปราชญ์ เป็นสถานที่ฝึกอบรม และมีทีมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ให้การสนับสนุนการยกระดับครัวเรือนยากจน ในการขับเคลื่อนตามกระบวนการดังกล่าวตัวชี้วัดผลสำเร็จสุดท้าย คือ เพื่อให้คนในชุมชนมีการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ภายในชุมชน จึงเป็นที่มาของการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพในชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างรายได้ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

  1. วิธีการ/ขั้นตอนการจัดการความรู้ (อธิบายพอสังเขป)

๑. ร่วมกับวิทยากรสัมมาชีพชุมชน วางแผน ออกแบบ เตรียมสื่อที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

๒. ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน และประสานการเตรียมการในระดับหมู่บ้าน

  1. สนับสนุนทีมปราชญ์อาชีพและครัวเรือนสัมมาชีพเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพ
  2. คัดเลือกคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
  3. จัดทำข้อมูลในศูนย์เรียนรู้และจัดทำฐานเรียนรู้สัมมาชีพแต่ละฐาน
  4. ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้

6.1 เทคนิคและแนวทางในการทำงาน

๑. ความรู้แนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน เทคนิคการทำงาน กระบวนการพัฒนาชุมชน การบริหารจัดการชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบ การพัฒนาความรู้ด้านอาชีพ ความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ องค์ความรู้ที่จาเป็นในการทำงาน

๒. วัสดุ – อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานเพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านเป้าหมายพัฒนาตนเองสู่การเป็น

ศูนย์เรียนรู้ เช่น แนวทาง เอกสาร/คู่มือในการปฏิบัติงาน

๓. การแสวงหางบประมาณ แบบบูรณการโครงการ/กิจกรรมฯ

๔. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่บ้านเป้าหมาย สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง เพื่อติดตามผลการ

ดำเนินงานตามแผนของทีมงาน รับทราบปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และเป็นการปรับปรุงวิธีการทำงานตามบริบทของพื้นที่

๕. ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน และสรุปผลการดำเนินงาน และปรับปรุงแก้ไข

6.2 ข้อพึงระวัง

  1. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรม การคัดเลือก

ปราชญ์ชุมชน ต้องมีองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ การคัดเลือกต้องสมัครใจและตั้งใจฝึกอาชีพ

  1. ต้องมีการขยายผลวิถีชีวิตประชาชนตามแนวแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงถึงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ให้เกิดการเรียนรู้ การพึ่งพา
  2. การส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาหมู่บ้านสัมมาชีพเกิดการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้

6.3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

–  ความพร้อมของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

–  การคัดเลือกปราชญ์ชุมชน ต้องเป็นปราชญ์ที่มีองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

–  ความรู้เรื่องจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เสริมสร้างและสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการดำเนินงานสัมมาชีพในรูปแบบกลุ่มอาชีพ ให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง

– การติดตามสนับสนุน และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

6.4 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

– ระยะเวลาในการดำเนินตามโครงการ

6.5 ผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาและการพัฒนาเรื่องนั้น

– มีศูนย์เรียนในชุมชม สามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด

– ชุมชนพึงตนเองได้อย่างยั่งยืน

(Visited 239 times, 1 visits today)