การสร้างกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านสัมมาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 260 ครั้ง

แบบการบันทึกการจัดการความรู้

(knowledge Management in Community)

……………………………………………

ชื่อความรู้: การสร้างกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านสัมมาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของความรู้: นายมนตรี กิมาคม

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา

         ๑. ที่มาและความสำคัญของการจัดการความรู้

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดวาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 (CDD Agenda 2017) โดยมีปัจจัยการขับเคลื่อนหลักที่ 1 คือการพัฒนาอาชีพครัวเรือนด้วยการส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 23,589 หมู่บ้าน เพื่อให้ครัวเรือน      ในหมู่บ้านดังกล่าว ได้รับการฝึกอาชีพและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอาชีพโดยปราชญ์ชาวบ้านหมู่บ้าน      ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและต่อยอดด้วยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้น

อำเภอเมืองสงขลา ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 256๒ เพื่อสร้างหมู่บ้านสัมมาชีพ จำนวน ๘ หมู่บ้าน และขยายผลหมู่บ้านสัมมาชีพ จำนวน ๘ หมู่บ้าน โดยมีทีมปราชญ์ขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชนที่ต้องค้นหาและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน จำนวน ๔๐ คน และสร้างครัวเรือนสัมมาชีพเป้าหมาย จำนวน ๑๖๐ครัวเรือน

กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน จึงเป็นกระบวนการที่ให้ชาวบ้านสอนชาวบ้านโดยเริ่มตั้งแต่     การพัฒนา ผู้นำสัมมาชีพ(สร้างปราชญ์และเครือข่ายปราชญ์สัมมาชีพในชุมชน) ให้สามารถถ่ายทอดความรู้เป็น “วิทยากรสัมมาชีพชุมชน” การคัดเลือกผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อสร้างและพัฒนาให้เป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ/สาธิต การศึกษาดูงานจากปราชญ์สัมมาชีพในชุมชน และสนับสนุนปัจจัยในการสร้างสัมมาชีพตามที่ต้องการในระดับครัวเรือนให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม เป็นแบบอย่างและขยายผลสู่ครัวเรือนอื่นๆ สำหรับครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเดียวกัน ก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการร่วมกลุ่มเป็น “กลุ่มอาชีพ” ผลผลิตที่เกิดจาก สัมมาชีพของครัวเรือน หรือของกลุ่มก็พัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

  1. บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)

๑) ประชุมผู้นำหมู่บ้านคัดเลือกปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมาย

๒) ปราชญ์ชุมชนเข้ารับการฝึกอบรมสร้างความรู้เพิ่มพูนทักษะด้านการถ่ายทอดความรู้และการจัดกระบวนการสัมมาชีพในหมู่บ้าน

๓) คัดเลือกทีมวิทยากรสัมมาชีพในหมู่บ้านที่มีความสมัครใจ และมีความสามารถในการถ่ายทอดสัมมาชีพ

4) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายในการอบรมสัมมาชีพ ซึ่งการคัดเลือกผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อสร้างและพัฒนาให้เป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ/สาธิต การศึกษาดูงานจากปราชญ์สัมมาชีพในชุมชน และสนับสนุนปัจจัยในการสร้าง

สัมมาชีพตามที่ต้องการในระดับครัวเรือน สำหรับครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเดียวกัน ก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด

การรวมกลุ่มเป็น “กลุ่มอาชีพ” ผลผลิตที่เกิดจาก สัมมาชีพของครัวเรือน หรือของกลุ่มก็พัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

5) ทีมสนับสนุนระดับอำเภอและพัฒนากรติดตามให้กำลังใจ ก่อนการอบรม ระหว่างการอบรม และหลังการอบรม เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการรวมกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง

6) ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ และเกิดความ ภาคภูมิใจในผล    การดำเนินงานสร้างสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  1. แก่นความรู้ (Core Competency)

1) การพัฒนาควรเกิดจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ครัวเรือนสัมมาชีพต้องมีความสมัครใจในการประกอบอาชีพ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพให้เกิดรายได้

๒) การสร้างทีมปราชญ์เพื่อขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชน ต้องคัดเลือกจากคนที่มีพื้นฐานการทำสัมมาชีพที่ประสบผลสำเร็จและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นเข้าใจได้

๓) การสร้างสัมมาชีพชุมชนให้เกิดผลนั้น ต้องบูรณาการการทำงานไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง   ที่จะทำให้สำเร็จอย่างยั่งยืนได้ การทำงานสัมมาชีพจำเป็นจะต้องมองการทำงานแบบองค์รวมทุกมิติ ทุกด้าน (เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมฯลฯ) ในแต่ละด้านแต่ละมิติที่เป็นปัญหาและความต้องการของ ชุมชน จะมีหน่วยงานหรือภาคีการทำงานที่สามารถเข้ามาเชื่อมต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้ จำเป็นจะต้องยึดหลักการทำงานแบบบูรณาการ “มองแบบองค์รวม ทำแบบบูรณาการ”

  1. กลยุทธ์ในการทำงาน

1) นำแนวคิดและหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2) การบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีการพัฒนา และทีมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ
๓) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

…………………….……………………………………………

(Visited 260 times, 1 visits today)