สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา ร่วมจัดพุ่มผ้าป่า เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดโคกเหรียง