สพอ.เมืองสงขลา เข้าร่วมประชุมโครงการเชิดชูสถาบันและเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงจังหวัดสงขลา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สพอ.เมืองสงขลา พร้อมหัวหน้าส่วนเเละคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านอ่างทอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุขประจำปี 2560 ระดับเขต ณ บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา

สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา ร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิ บางกล่ำ เเละควนเนียง ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2560

สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลาร่วมกับ สนง.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10 สงขลา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินกองทุนหมู่บ้านและโครงการประชารัฐ ปี 2560