นายสนิท รัตนสำเนียง

พัฒนาการอำเภอเมืองสงขลา

นางสาวมนัสนันท์ สังข์เกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธัญญาศักดิ หนูเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางบุศญา ภักดีฉนวน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจิติญา วาณิชย์เจริญ

อาสาพัฒนา รุ่นที่ ๗๓
(Visited 1,114 times, 1 visits today)