ติดต่อเรา

ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา  

ที่อยู่  ถนนราชดำนิน  อำเภอเมืองสงขลา   จังหวัดสงขลา   ๙๐๐๐๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๔-๓๒๑๑๖๕

E-mail : muangsongkhla@gmail.com

(Visited 249 times, 1 visits today)