โครงสร้างบุคคลากร

นายสนิท รัตนสำเนียง

พัฒนาการอำเภอเมืองสงขลา

นางเบญจมาศ สุทัศน์ ณ อยุธยา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธัญญาศักดิ์ หนูเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายมนตรี กิมาคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศศิธร ทองชนะ

อาสาพัฒนา
(Visited 860 times, 1 visits today)