พช.เมืองสงขลา ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ OTOP เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 22 กันยายน 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา โดยนายธัญญาศักดิ์ หนูเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 2 ราย ได้แก่ กลุ่มขนมไทย และกลุ่มไข่เค็ม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์จากชุมชน มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการพัฒนาในด้านความรู้ และการส่งเสริมการตลาดของกรมฯ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเองและมีรายได้เพิ่มขึ้น

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ” #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

ภาพ/ข่าว สพอ.เมืองสงขลา

(Visited 30 times, 1 visits today)