พช.เมืองสงขลา ให้ความรู้งานพัฒนาชุมชนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 19 – 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา โดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอเมืองสงขลา และนายธัญญาศักดิ์ หนูเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานพัฒนาชุมชน แก่ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีประเด็นการให้ความรู้ วิธี เทคนิค กรณีศึกษาเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน อาทิ เช่น หลักการพัฒนาชุมชน กระบวนการพัฒนาชุมชน ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน โครงการที่สำคัญ และภารกิจของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา ทั้งนี้ นักศึกษาฯ มีการสอบถามปัญหา-กรณีศึกษาเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง งาน โคก หนอง นา เพื่อนำข้อมูลความรู้ไปเรียนรู้ทำความเข้าใจตามหลักสูตรการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยฯ

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ” #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

ภาพ/ข่าว สพอ.เมืองสงขลา

(Visited 43 times, 1 visits today)