สพอ.เมืองสงขลาร่วมกับประธานชุมชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ TPMAP เทศบาลนครสงขลา

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา นำโดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอเมืองสงขลา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสุมล แสงแก้ว ประธานชุมชนโรงพยาบาลสงขลาเก่า และนางผุสดี สุวรรณ ประธานชุมชนวัดดอนรัก เทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเยี่ยมครัวเรือนยากจน/ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้สำรวจปัญหา/ความต้องการของครัวเรือน (ศจพ.3) เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหา/ความต้องการครัวเรือนตกเกณฑ์ส่งต่อให้ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปัญหาต่อไป

การลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนฯ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ” #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

ภาพ/ข่าว สพอ.เมืองสงขลา

(Visited 11 times, 1 visits today)