พัฒนาการจังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา โดยมีนางเจียมจิต  ชูวงศ์ พัฒนาการอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยพัฒนากร นพต. นพร. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดสงขลา ได้แนะนำ เน้นย้ำและชี้แจงข้อสั่งการตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนดังนี้
1.การบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3.การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว่ิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

และได้ให้กำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนให้ทำงานอย่างตั้งใจและผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดี

 

(Visited 7 times, 1 visits today)