ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสนิท รัตนสำเนียง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองสงขลาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕