สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา

นายสนิท รัตนสำเนียง

พัฒนาการอำเภอเมืองสงขลาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕