ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมคิด คำเสียง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองศรีสะเกษ

โปร่งใส บริการดี มีส่วนร่วม ศูนย์บริการแหล่งเรียนรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือราชการ

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนด วันเวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”