สพอ.เมืองสิงห์บุรี ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ

 

🗓วันที่​ 18 พฤศจิกายน 2654

💓นางวนัสนันท์ ทิพยนุกูล พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี
ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้คณะกรรมการฯ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์เรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

💕ในการนี้ นายสุริวงค์ ชาญชัย ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพรหมบุรี ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
วิธีการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

📍โดยศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสิงห์บุรี ดำเนินการ ณ บ้านดอนกระต่าย หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

📸 ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ.เมืองสิงห์บุรี

(Visited 16 times, 1 visits today)