คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสิงห์บุรี

 

🌸วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐น.🌸

นางวนัสนันท์ ทิพนนุกูล พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอเมืองสิงห์บุรี จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ (กพสอ.) อำเภอเมืองสิงห์บุรี

ในการนี้เจ้าหน้าที่ฯ ได้ชี้แจงความเป็นมาของการพัฒนาสตรี, คุณสมบัติ, บทบาทหน้าที่ ของ กพสอ. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.๒๕๓๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และสรรหาสตรีที่ทำคุณประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรีของอำเภอ จำนวน ๖ ท่าน และเวลา ๑๔.๓๐ น. จัดประชุม กพสอ. เพื่อคัดเลือกการดำรงตำแหน่งทางบริหาร โดยลงคะแนนคัดเลือกวิธีลับ และคัดเลือกผู้แทน เพื่อไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ต่อไป
ผลการเลือกตั้งมติที่ประชุม ดังนี้
ประธาน กพสอ. ได้แก่ นางวลัยยวรรณ สุทธิ์โพธิ์

(Visited 9 times, 1 visits today)