โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง : กิจกรรม “รับ เพาะ ปลูก” ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร

ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นางวนัสนันท์ ทิพยนุกูล พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี และนายวิทยา เต่าทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลบางกระบือให้การต้อนรับ
กิจกรรมในวันนี้ ดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนกระต่าย หมู่ที่ ๓ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี มีทั้งสิ้น ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมการ “ รับ เพาะ ปลูก “
กิจกรรม “รับ”: พัฒนาการอำเภอพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทุกอำเภอ รับมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จากว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
กิจกรรม “เพาะ”: การเพาะพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจรร่วมกัน คืนให้ศูนย์แบ่งปันฯ เพื่อนำไปกระจายสู่ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
กิจกรรม “ปลูก”: ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และนายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี นำร่องปลูกกล้าฟ้าทะลายโจรภายในศูนย์แบ่งปันฯ เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเป็นขวัญกำลังใจของศูนย์ฯ
ผลการดำเนินงาน : แต่ละอำเภอมีพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจรนำไปขยายพันธ์ุและกระจายสู่ชุมชน อย่างน้อยอำเภอละ ๑๕๐ ต้น และศูนย์แบ่งปันฯ ได้รับกล้าพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจรเพิ่มขึ้นจากการเอามื้อสามัคคีเพาะพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน ๓๐๐ ต้น
ในการนี้ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้เยี่ยมชมธนาคารไก่ดำภูพานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมให้คำแนะนำในการเลี้ยง รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์ฯให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบครบวงจร
(Visited 12 times, 1 visits today)