สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ดำเนินงานโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยโควิด

🌸 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสาวภคพร ข้องหลิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางวนัสนันท์ ทิพยนุกูล พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยโควิด” โดยการสนับสนุนของนายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์ ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร ภาคี และประชาชนผู้สนใจ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี จำนวน 20 คน ณ อาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยวกลุ่มภาคกลางตอนบน 2 (อาคาร 2 ชั้น) บริเวณเทวาลัยพระพรหมสิงห์บุรี ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมประกอบด้วยการฝึกทักษะทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและการมอบต้นพันธุ์ผักสวนครัว เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายสม ชื่นกลิ่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน ร่วมกับพนักงานบริษัท ประชารัฐฯ เป็นวิทยากรจิตอาสาถ่ายทอดการเรียนรู้🌸
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงห์บุรีอย่างเคร่งครัด โดยได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตนระหว่างการฝึกอบรมจากนายยรรยง นาคมา สาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 26 times, 1 visits today)