มอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และข้าวสารธารน้ำใจ

📌อ.เมือง/ สพอ. เมืองสิงห์บุรี

มอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และข้าวสารธารน้ำใจ

🌸 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 🌸

นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมการมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และข้าวสารธารน้ำใจ แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาสตามโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสิงห์บุรี
โดยมีนางวนัสนันท์ ทิพยนุกูล พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นผู้กล่าวรายงาน
กิจกรรมการมอบทุนฯ ดังกล่าว แบ่งผู้รับมอบทุนเป็นภาคเช้า 32 ราย และภาคบ่าย 32 ราย รวมทั้งสิ้น 64 ราย ครบถ้วนตามบัญชีที่ 1 (บัญชีครัวเรือนที่มีเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหกปีที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส) ของอำเภอเมืองสิงห์บุรี โดยมีผู้ร่วมมอบทุน ได้แก่ ส่วนราชการ อาทิ ประมงอำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ สาธารณสุขอำเภอ สรรพากรพื้นที่สาขาอำเภอ สัสดีอำเภอ และประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลต้นโพธิ์ ตำบลบางกระบือ และตำบลหัวไผ่
ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

(Visited 37 times, 1 visits today)