มอบข้าวสารธารน้ำใจ แก่ครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาสตามโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ

มอบข้าวสารธารน้ำใจ แก่ครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาสตามโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ

🌸 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 🌸

นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมมอบข้าวสารธารน้ำใจ แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาสตามโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสิงห์บุรี
โดยกิจกรรมดังกล่าว แบ่งผู้รับมอบเป็นภาคเช้า 45 ราย และภาคบ่าย 34 ราย รวมทั้งสิ้น 79 ราย ตามบัญชีที่ 2 (บัญชีครัวเรือนที่มีเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหกปีที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส/ครัวเรือนยากจนที่มีเด็กอายุตั้งแต่หกปีขึ้นไป/ครัวเรือนที่ไม่มีเด็กแต่ยากจน ) ของอำเภอเมืองสิงห์บุรี โดยมีผู้ร่วมมอบทุน ได้แก่ ส่วนราชการ อาทิ ประมงอำเภอ เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ สรรพากรพื้นที่สาขาอำเภอ สัสดีอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ และประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแต่ละตำบล
โดยข้าวสารธารน้ำใจได้รับความอนุเคราะห์จากหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสิงห์บุรี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแต่ละตำบล รวมทั้งผู้แทนแต่ละตำบลนำมาบริจาค
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

(Visited 7 times, 1 visits today)