พ.ช.เมืองสิงห์บุรี ชนะเลิศ โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ประเภท

พ.ช.เมืองสิงห์บุรี ชนะเลิศ โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ประเภท

🌸 วันที่ ๒ กรฎาคม ๒๕๖๔ 🌸

เวลา ๐๙.๐๐ น.
👉 นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี มอบเกียรติบัตร โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันประชุมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ในการนี้ นางวนัสนันท์ ทิพยนุกูล พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี รายงานผลการประกวด ดังนี้

โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่
(๑) รางวัลชนะเลิศ ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
โดย นางภคพร เปียอยู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (หัวคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลต้นโพธิ์)
(๒) รางวัลชนะเลิศ ประเภท กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงปลาช่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางกระบือ
โดย นางมลิวรรณ ทองเสม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพัฒนาบ้านแม่ลา ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕”

(Visited 13 times, 1 visits today)