“ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบางเดื่อ ตำบลม่วงหมู่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน “

“ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบางเดื่อ ตำบลม่วงหมู่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน “

🌸 วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

👉 นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี มอบหมายให้นางวนัสนันท์ ทิพยนุกูล พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน อำเภอเมืองสิงห์บุรี พัฒนากรประจำตำบลม่วงหมู่ ลงพื้นที่บ้านบางเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อจัดประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน โดยมีนายมานะ นารถโสภา กำนันตำบลม่วงหมู่ และนายระเด่น ธารกุล ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลม่วงหมู่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อ รับรองบุคคล และร่วมลงคะแนนสมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. นางสาวพวงเพ็ชร คชา ประธาน
2. นายระพี ฉิมแม้นพันธ์ รองประธาน
3. ร้อยตำรวจเอกสำเนา ปิ่นเกตุ กรรมการ
4. นายสุนทร รุ่งปานใจ กรรมการ
5. สิบเอกไพบูลย์ รุ่งปานใจ กรรมการ
6. นายสมปอง แสงโพธิ์วงศ์ กรรมการ
7. นางสาวกชกร สังฆรัตน์ กรรมการ
8. นายปานเดชา หมั่นกิจการ กรรมการ
9. นางสาวสอาด รัศมี เลขานุการ
ซึ่งจะดำเนินการมีคำสั่งแต่งตั้งโดยท่านนายอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้การประชุม มีการปฏิบัตตามมาตรการ D M H T T ของทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 10 times, 1 visits today)