มอบใบประกาศเกียรติคุณที่ผ่านการประเมินระบบมาตรฐาน การพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำชุมชน/กลุ่มองค์กร ที่ผ่านการประเมินระบบมาตรฐาน
การพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2562 จังหวัดสิงห์บุรี
ผู้ผ่านประเมินระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2562 และรับใบประกาศเกียรติบัตร ดังนี้
1) มาตรฐานประเภทผู้นำชุมชน ได้แก่ นายกรพล อิ่มจันทึก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
2) ประเภทมาตรฐานประเภทชุมชน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านพระนอน ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
4) มาตรฐานประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่ เครือข่ายชุมชนบ้านพระนอน หมู่ที่ 2 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนางวนัสนันท์ ทิพยนุกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี
เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสิงห์บุรี

เปรี้ยว พก.106 รายงาน

(Visited 53 times, 1 visits today)