ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวนัสนันท์ ทิพยนุกูล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน