สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

นางวนัสนันท์ ทิพยนุกูล

พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน