📌พช.เมืองสตูล จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน เนื่องในวันดินโลก

เข้าชม 10 ครั้ง

📌พช.เมืองสตูล จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน เนื่องในวันดินโลก
————————————
📌วันที่ 5 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ในวันดินโลก (World Soil Day) วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” (Soils : where food begins) กิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกให้แก่ประชาชน และภาคีเครือข่าย ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ณ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
📌วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร โดยผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและยอมรับไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)” เป็นพระองค์แรกของโลก ต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก และบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ ทั้งนี้วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติยังเป็นวันดินโลกอีกด้วย
————————————
#วันดินโลก
#worldsoilday
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nurition
#GlobalSoilPartnership
#CDD
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#พช.เมืองสตูล
————————————

(Visited 10 times, 1 visits today)