📌วันนี้วันสำคัญของชาติไทย…น่ะ

เข้าชม 3 ครั้ง

📌วันนี้วันสำคัญของชาติไทย…น่ะ
————————————
📌พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อ 4 ธันวาคม พ.ศ.2532 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สรุปใจความว่า ทรงห่วงใยต่อสถานการณปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น ทั้งตรัสเตือนพสกนิกรให้ร่วมมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ ให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องปฏิบัติ มิใช้เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอดของโลกด้วย นับเป็นจุดเริ่มของการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานรัฐเอกชน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจึงขอมติคณะรัฐมนตรีเห็นควรประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2534 กำหนดให้ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการตระหนักถึงความสำคัญร่วมกำลังกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ต่อไปและคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
————————————
#CDD
#พช.เมืองสตูล
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#worldsoilday
#GlobalSoilPartnership
————————————

(Visited 3 times, 1 visits today)