สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

นางสาวรุ่งทิวา ทิวาวงษ์

พัฒนาการอำเภอเมืองสระบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน