🕊สพอ. เมืองสมุทรปราการร่วม กับเครือข่าย OTOP และชุมชนรินทร์ทอง มอบ ชุดปฏิบัติการปลอดเชื้อ PPE แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

วันคล้ายวันก่อนตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปีที่ ๔๖ “กิจกรรมรณรงค์การประหยัดและการอดออม” กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ ๑ บางโปรง ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ