วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
๒. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
๓. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการท้างานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑ สร้างสรรค์ชุมชน ให้พึ่งตนเองได้
๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานรากให้ขยายตัว
๓ เสริมสร้างทุนชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
๔ เสริมสร้างองค์กร ให้มีขีดสมรรถนะสูง

(Visited 164 times, 1 visits today)