🕊สพอ. เมืองสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ในวาระครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เข้าชม 5 ครั้ง

🕊สพอ. เมืองสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ในวาระครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น.

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ในวาระครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยมีนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ นำโดยนางสาวอัจฉรา ไพรสงบพัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน นำทีมตัวแทนจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ได้แก่ 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านออมทรัพย์ อบต. บางเมือง  2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองสมุทรปราการ และ 3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสุดใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแพรกษา ณ ศูนย์ประชุม มูฟ อีเว้น เซ็นเตอร์ ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ​ จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ สร้างการรับรู้ด้านการส่งเสริมการออม และการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออม ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตั้งแต่ปี 2517 ได้เริ่มทดลองดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2517 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านในเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู​ จังหวัดสตูล และบ้านขัวมุง หมู่ที่ 6 ตำบลขัวมุง​อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสต่อมา กรมการพัฒนาชุมชน จึงกำหนดให้วันที่ 6 มีนาคม ของทุกปี​ เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกำหนดให้วันที่ 6 – 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออมของประชาชน และดำเนินการภายใต้หลักการ “ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” คือการพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ​ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจกัน

กิจกรรมสำคัญในวันนี้ ประกอบด้วย

1. การอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี 6 มีนาคม 2565 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

2. พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 13 กลุ่ม โดยอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประเภทกลุ่มที่มีเงินออมมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองสมุทรปราการ ประเภทกลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านออมทรัพย์ อบต. บางเมือง และกลุ่มที่มีระยะเวลาการดำเนินงานมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสุดใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแพรกษา

3. การบรรยาย เรื่อง “การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน”

4. การบรรยายและดำเนินกิจกรรม เรื่อง “การวางแผนทางการเงินและการส่งเสริมการออม”

 

😷 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

 

🕊เมืองสมุทรปราการ : หอชมวิวสวยสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล 🌊

 

📷 ภาพถ่าย : สพอ.เมืองสมุทรปราการ

 

#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

#ส่งเสริมการออม

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 5 times, 1 visits today)