❤️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล ในกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 ประกาศเกียรติคุณ และความภาคภูมิใจของคนกรมการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 15 ครั้ง

❤️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล ในกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 ประกาศเกียรติคุณ และความภาคภูมิใจของคนกรมการพัฒนาชุมชน

🗓วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ผ่านการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวชนิตา แช่มตระกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นางทิพย์มาลี มังคละสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ผู้แทนเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นางวินิจ บัวเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการอำเภอทั้ง 6 อำเภอ ร่วมแสดงความยินดีในกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

💠 นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานการดำเนินงานฯว่า ในปีพ.ศ. 2564 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ภายใต้โครงการกิจกรรมต่าง ๆ และกำหนดให้แต่ละปีมีการคัดเลือกผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชนที่มีผลการดำเนินงานและกิจกรรมดีเด่นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้จัดกิจกรรมมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 35 รางวัล
สำหรับอำเภอเมืองสมุทรปราการได้รับมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ดังนี้

🔆 1. รางวัลชนะเลิศ องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด โล่รางวัล “สิงห์ทอง” และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
“ กลุ่มสตรีพัฒนาตำบลเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ”
🔆2. รางวัลรองชนะเลิศ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด
“ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ”

❤️ในการนี้นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้โอวาทแก่ผู้นำ กลุ่มองค์กร ที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ว่า โล่รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับมอบในวันนี้ ขอให้ถือเป็นความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของผู้ได้รับรางวัลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทำให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลอื่นๆ ถือเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขอให้กำลังใจในการทำงาน เพื่อชุมชนต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตที่มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมและทุ่มเททำงาน จนสามารถขยายผลไปยังบุคคลรอบข้าง หมู่บ้านข้างเคียง เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติต่อไป

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

(Visited 15 times, 1 visits today)