🕊สพอ.เมืองสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด – 19

เข้าชม 14 ครั้ง

🕊สพอ.เมืองสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด – 19

🗓วันที่ 15-17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
นางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด – 19 รุ่นที่ 3
📌ณ ที่ทำการกำนันตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
🍄 สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด – 19 ในวันนี้ เป็นการดำเนินการ 3 รุ่นๆละ 10 คน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประชาชนในพื้นที่
❤️มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
🥬 กิจกรรมเป็นการสาธิตการผสมดินสำหรับเพาะเมล็ดพันธ์ุพืชผัก และการบำรุงดินและพืช เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเพาะพันธุ์ผักสวนครัวชนิดต่างๆสำหรับทานเองในครัวเรือนเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือน และสามารถจำหน่ายได้ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนในพื้นที่เกิดการว่างงานจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งยังมีการแจกเมล็ดพันธุ์ ผักสวนครัวจำนวน 9 ชนิดให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปปลูกอีกด้วย

😷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

🕊เมืองสมุทรปราการ : หอชมวิวสวยสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล 🌊

📷 ภาพถ่าย : สพอ.เมืองสมุทรปราการ

# เศรษฐกิจพอเพียง
# OTOP
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 14 times, 1 visits today)