🕊พช.เมืองสมุทรปราการ ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสมุทรปราการ🌟

เข้าชม 10 ครั้ง

🕊พช.เมืองสมุทรปราการ ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสมุทรปราการ🌟

💕วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ

✏️ในการจัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ
การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกตำแหน่งการบริหารในคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ ที่ใกล้จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้ และเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัฒนาสตรีฯ และแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 คน ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบลๆละ 2 คน สำหรับผลการลงคะแนนเลือกในครั้งนี้
มีมติในที่ประชุมให้ นางสาวพิม อัศวเหมผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล เทศบาลนครสมุทรปราการ ดำรงตำแหน่งประธาน กพสอ. และ นางสาวมณิฐกานต์ บุญริ้ว บุญริ้ว ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล ตำบลแพรกษาใหม่ ดำรงตำแหน่งรองประธาน กพสอ. โดยมีกรรมการท่านอื่นๆรับหน้าที่ เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

🎉ในส่วนของการคัดเลือกสตรีผู้ทำประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ร่วมกันประชุมคัดเลือกสตรีผู้ทำประโยชน์ทั้งหมด 9 คน ประกอบด้วย 9 ด้าน คือ
1.ด้านบำเพ็ญประโยชน์
2.ด้านการศึกษา
3.ด้านสิ่งแวดล้อม
4.ด้านการเมืองการปกครอง
5.ด้านเศรษฐกิจ
6.ด้านสาธารณสุข
7.ด้านวัฒนธรรม
8.ด้านจิตสาธารณะ
9.ด้านสังคม

☘️คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ เรียกชื่อโดยย่อว่า “กพสอ.” มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) รวบรวมปัญหาและความต้องการของสตรี เด็กและเยาวชนในอำเภอ
(2) วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุแนวทางแก้ไข และ จัดทำแผนงานโครงการเร่งด่วนหรือกิจกรรมนอกเหนือจากที่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล เสนอในแผนพัฒนาตำบล เสนอคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุน
(3) ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาอำเภอ (กพอ.) หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อขอรับการ สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาสตรีเด็ก และเยาวชน รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ในอำเภอ
(5) ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
(6) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญเกี่ยวกับสตรีเด็ก และเยาวชน เช่น วันแม่แห่งชาติวันครอบครัว วันสตรีสากล วันเด็กแห่งชาติวันกตัญญูและวันสำคัญอื่น ๆ ของทางราชการ
(7) ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานและแก้ไข ปัญหาอุปสรรค
(8) จัดทำทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับสตรีเด็ก และ เยาวชนในอำเภอ
(9) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนา สตรีเด็ก และเยาวชนในอำเภอ
(10) ดำเนินงานอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนา อำเภอและทางราชการมอบหมาย
(11) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากภาครัฐอย่างเคร่งครัด

🕊เมืองสมุทรปราการ : หอชมวิวสวยสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล 🌊

📷 ภาพถ่าย : สพอ.เมืองสมุทรปราการ

(Visited 10 times, 1 visits today)