สพอ.เมืองสมุทรปราการ ขับเคลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 12 ครั้ง

สพอ.เมืองสมุทรปราการ ขับเคลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ❤️

💗 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ และวิทยากร นายไพศาล รักษาวงศ์ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอ ร่วมดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านทหารเรือ หมู่ 2 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการ จำนวน 15 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานกลุ่ม/องค์กรต่างๆ แกนนำกลุ่มเด็กและเยาวชนหมู่บ้านเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

🎉 การประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ฯ และเตรียมความพร้อมรับเงินขวัญถุงพระราชทาน, กระบวนการ 10 ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดิน , การรับสมัคร คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมถึงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและการจัดกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนด อย่างน้อย 5 กิจกรรม/หมู่บ้าน

😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากภาครัฐอย่างเคร่งครัด

🕊เมืองสมุทรปราการ : หอชมวิวสวยสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล 🌊

📷 ภาพถ่าย : สพอ.เมืองสมุทรปราการ

(Visited 12 times, 1 visits today)