โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เข้าชม 49 ครั้ง

🕊สพอ.เมืองสมุทรปราการ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 💗

🗓วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายอนุพันธ์ โรยทองคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ นำโดย นางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหารกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
จำนวน 2 ตำบล ได้แก่
1. ตำบลบางปู และ 2. ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำในตำบลทั้งสิ้น 15 คน โดยการดำเนินกิจกรรมในวันนี้เป็นการให้ตัวแทนผู้นำตำบลละ 3 คนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ และถ่ายทอดต่อผู้นำท่านอื่นๆภายในตำบลจนครบ 15 คนตามเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เนื่องด้วยจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1 การรับฟังการบรรยายพิเศษด้วยคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว โดยนำเสนอตัวอย่างเป็นตำบลโก่งธนู จังหวัดลพบุรี โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่ชาวตำบลโก่งธนูได้ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ คัดแยกขยะ การดูแลสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังพฤติกรรมนี้แก่เด็ก และเยาวชนในตำบล โดยการขับเคลื่อนภายในกลยุทธ์ “ผู้นำต้องทำก่อน” เป็นต้นแบบในการทำงาน
2. การเรียนรู้เขา ด้วยการชมคลิป “โก่งธนูโมเดล” และถอดบทเรียนความสำเร็จ ภายใต้หลักการ“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และการ “ระเบิดจากข้างใน” โดยให้คนในพื้นที่ตำบลเกิดความต้องการในปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเอง ทำให้เห็นถึงคุณค่าในสิ่งที่ตนเองได้ได้ทำ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เกิดจากตัวเอง พัฒนาจากภายใน หรือเรียกว่าการระเบิดจากข้างในอย่างแท้จริง
3. วางแผนในการสร้าง”TEAM ตำบล” ขึ้น โดยในทีมจะมีแกนนำจากทุกหมู่บ้านของตำบล เพื่อขยายผลต่อยอดโครงการฯ ไปสู่ทั้งตำบล โดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่คนในชุมชนเกิดความตระหนักและเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ
ซึ่งแผนการดำเนินการในวันนี้ได้ต่อยอดจากโครงการเดิมคือโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการส่งเสริมไว้ ต่อยอดเป็น โครงการ “แปลงสมุนไพรต้านภัยโควิด19 ตำบลบางปู” และ “แปลงพืชผัก สมุนไพร ต้านภัยโควิด19 ตำบลบางโปรง” ซึ่งเป็นโครงการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และยาสมุนไพรสำหรับดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึ้นนี้ โดยกำหนดแผนในการฝประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้คนในชุมชนเกิดความสนใจ ตระหนักรู้ และร่วมกันดำเนินโครงการการร่วมกันของประชาชนภายในตำบล โดยเริ่มจากครัวเรือนของผู้นำทั้ง 15 คนก่อน

🥬 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะทำให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลบางปู และตำบลบางโปรง ในฐานะเมืองน้อง เกิดแนวความคิดและแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงจากหมู่บ้านเข้มแข็ง สู่ตำบลเข้มแข็ง และอำเภอเข้มแข็งต่อไปได้ โดยใช้กลไก 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากภาครัฐอย่างเคร่งครัด

🕊เมืองสมุทรปราการ : หอชมวิวสวยสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล 🌊

📷 ภาพถ่าย : สพอ.เมืองสมุทรปราการ

(Visited 49 times, 1 visits today)