ภัทร์ชุพร จันทรสิงห์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ