ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวอัจฉรา ไพรสงบ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน