แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

คลิก แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒน [...]