รายงานผลการดำเนินงาน การน้อมนำแนวพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2564

คลิก รายงานผักรอบ 2 ( เดือน พฤษภาคม 2564) [...]

รายงานผลการดำเนินงาน การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่ 2 ประจำเดือน เมษายน 2564

คลิก รายงานผักรอบ 2 (เดือน เมษายน 2564) [...]

รายงานผลการดำเนินงาน การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม 2564

คลิก รายงานผักรอบ 2( เดือน มีนาคม 2564) [...]

รายงานผลการดำเนินงาน การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

คลิก รายงานผักรอบ 2(เดือน กุมภาพันธ์ 2564) [...]