พช.เมืองสกลนคร ได้รับมอบจุลินทรีย์จิตอาสา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” จํานวน 28 หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” จํานวน 28 ศูนย์

พช.เมืองสกลนคร : เข้าร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่อำเภอพรรณานิคม ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางเข้าสู่บ้านดอนกอยและบริเวณศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”

พช.เมืองสกลนคร : เข้าร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านดอนกอยและศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม”วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ ยังยืน”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร : เปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มทักษะความรู้ด้านอาชีพแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP มิติรายได้ ของจังหวัดสกลนคร พัฒนาสู่ความยั่งยืน ในปี 2566

พช.เมืองสกลนคร ร่วม Kick off การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปี 2566 รอบ 2 ต่อเนื่อง