โครงสร้างบุคคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร

พัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร

นายชัยศรี อุปละ

พัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร

นายนราธิป พรหมสาขา ณ สกลนคร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรัชนี อ่อนทา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกิตติพงษ์ ไชยสาส์น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางดารณี โมกกาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางทิพากร นามมั่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนุจรีย์ พรหมดิเรก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรี หญิงปวริศา ศรีนา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางชุดาภา พรหมสุภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 1,380 times, 1 visits today)